เทคนิคการเขียนชื่องานวิจัย

21 06 2011

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนชื่อเรื่องงานวิจัย
1. กะทัดรัด  มีความชัดเจนในตัวเอง
2. เห็นลักษณะของตัวแปร  กลุ่มตัวอย่าง  และขอบเขตของการวิจัย
3. ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาที่เชื่อถือได้ในวิชาชีพนั้น ๆ
4. เป็นประโยคที่สมบูรณ์  ข้อความ หรือวลีก็ได้

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.สอดคล้อง/สัมพันธ์ กับชื่อเรื่องการวิจัย
2.ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร กับใคร ที่ไหน
3.ถ้าเรื่องที่วิจัยเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลาย ๆ ตัว ควรเขียนแยกเป็นข้อ ๆ
4.ภาษาที่ใช้ต้องเข้าใจง่าย และแจ่มชัดในตัวเอง
5.สามารถเก็บข้อมูลได้ ประเด็นนี้สำคัญมาก เพราะถ้าเขียนแล้ว ผู้วิจัยไม่รู้ หรือไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ จะทำให้การวิจัยประสบความล้มเหลวได้

Advertisements