การเขียนสมมุติฐานการวิจัย

21 06 2011

การเขียนสมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis) เป็นการคาดคะเนผลของการวิจัยไว้ล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออ้างอิงไปยังประชากร การกำหนด/เขียนสมมุติฐานการวิจัย ควรเขียนหลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรียบร้อย เพราะจะทำให้ผู้วิจัยมีเหตุผลในการกำหนดสมมุติฐาน
1.หลักการกำหนดและทดสอบสมมุติฐาน
1.1 มีข้อมูลพอเพียงเกี่ยวกับตัวแปร และ ความสัมพันธ์ของตัวแปร จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Samples , not populations, are used.)
1.3 ผู้วิจัยต้องการจะใช้วิธีการ การทดสอบสมมุติฐาน
2.หลักการเขียนสมมุติฐานการวิจัย
2.1 งานวิจัยจะมีสมมุติฐานการวิจัย เมื่อวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการเปรียบเทียบหรือมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบ
2.2 ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.3 สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่รู้กันทั่วไป หรือ มีทฤษฎี งานวิจัยรองรับ
2.4 ถ้ามีข้อมูลสนับสนุนพอเพียง ให้ตั้งสมมุติฐานว่า “สูงกว่า/น้อยกว่า” ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีข้อมูลสนับสนุนน้อย หรือไม่มีข้อมูลสนับสนุน ให้ตั้งสมมุติฐานว่า “แตกต่างกัน”
2.5 ใช้คำที่เข้าใจง่าย ชัดเจน เป็นข้อความที่คนทั่วไปเข้าใจได้ตรงกัน

 

Advertisements